Hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ tiếng Anh

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh của Viện MBA là sự kết hợp giữa (1) Trợ giảng trên lớp; (2) Hệ thống tiếng Anh tự học TIAN và (3) Hệ thống kiểm tra ngữ pháp và định dạng bài viết tiếng Anh

read more
Hướng dẫn nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh tự tin từng bước triển khai nghiên cứu Tiến sĩ, Thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu nghiêm ngặt của đại học đối tác

read more
Trợ lý học tập

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh tự tin từng bước triển khai nghiên cứu Tiến sĩ, Thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu nghiêm ngặt của đại học đối tác

read more
Tránh đại học giả mạo

Bằng cấp của Đại học giả mạo hay Diploma Mill sẽ không được công nhận tại cả thị trường lao động và môi trường học thuật (ENIC-NARIC, 2017)

Nhờ Hiệp định công nhận bằng cấp Việt Nam và Liên Bang Nga, giúp tôi thuận lợi hơn trong công việc cả tại Việt Nam và tại Nga

Mr. Hoang Van
CEO, NavgasRu

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?