Đại học quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga có 10 chương trình tốt nhất Nga

Năm 2018, 10 chương trình giáo dục của SWSU đã được đưa vào danh sách các chương trình giáo dục tốt nhất của Liên Bang Nga. Các chương trình tốt nhất bao gồm:

  • Quản lý sinh thái và môi trường (03/05/06)
  • Kỹ thuật phần mềm (03/09/04)
  • Công nghệ truyền thông và hệ thống truyền thông (11.03.02)
  • Công nghệ nano và công nghệ vi mô (28/11/01)
  • Kinh tế (03/03/01)
  • Quản lý (03.03.02)
  • Cơ quan hành chính nhà nước và thành phố (03/03/04)
  • Tin học kinh doanh (03/03/05)
  • Quản lý (04/04/02)
  • Tin học kinh doanh (04/04/05)

Xem 10 chương trình tốt nhất Nga của SWSU tại đây

Nguồn: SWSU

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?