Kiểm định và công nhận toàn diện

Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga không chỉ là đại học hàng đầu Liên Bang Nga mà còn có đầy đủ giấy phép, kiểm định, công nhận cấp cao nhất từ Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga và chính phủ Liên Bang Nga.

Bên cạnh là đại học cấp quốc gia Liên Bang Nga từ 1964, đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga còn là 1 trong 8 đại học tại Nga có chương trình tiếng Anh và có thể cấp European Suplement Diploma để bằng cấp có thể công nhận tại Châu Âu.

Công nhận bằng cấp Liên Bang Nga – Việt Nam

Ngày 15/03/2010, chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt nam và chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Nga đã ký kết Hiệp Định về việc “Công nhận về sự tương đương của các Văn Bằng về Giáo dục và Học vị Khoa học”. Hiệp định đã thiết lập chuẩn mực về việc công nhận lẫ nhau các văn bằng giáo dục và học vị khoa học.

Hiệp định nêu rõ tại điều 9:

  • Bằng tiến sĩ (“диплом кандидата наук”) cấp tại Liên bang Nga được công nhận tương đương với Bằng tiến sĩ cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp:

  • Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Chương 1 có nêu: Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng.
  • Theo Khoản 3, Điều 3 Chương 1 nêu rõ: “Văn bằng thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định của văn bản này.”

Tham khảo:

  • Hiệp Định về việc “Công nhận về sự tương đương của các Văn Bằng về Giáo dục và Học vị Khoa học”
  • Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
  • Văn bản số 205/KTKĐCLGD-VB ngày 15/03/2011 về việc đề nghị công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục Liên Bang Nga cấp

Lưu ý và trách nhiệm miễn trừ:

  • Việc công nhận văn bằng tại Việt Nam là thủ tục KHÔNG BẮT BUỘC
  • Các văn bằng của Liên Bang Nga thuộc hệ thống bằng cấp của đại học Công lập khi vận dụng các quy định của chính phủ được công nhận tại Việt Nam mà không cần làm thủ tục công nhận văn bằng.
  • Thẩm quyền công nhận bằng cấp thuộc Bộ Giáo dục các nước trong đó có Việt Nam, không thuộc thẩm quyền của SWSU. SWSU không cam kết việc này.
  • Các thông tin cung cấp hiện tại căn cứ vào thỏa thuận và pháp luật của hai nước tại thời điểm hiện tại.
Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga

Đại học SWSU là đại học quốc gia từ 1964, xếp hạng 3 Liên Bang Nga, hạng 201-250 Châu Âu và hạng 471 thế giới

Nhờ Hiệp định công nhận bằng cấp Việt Nam và Liên Bang Nga, giúp tôi thuận lợi hơn trong công việc cả tại Việt Nam và tại Nga

Mr. Hoang Van
CEO, NavgasRu

SWSU xếp hạng 3 LB Nga, hạng 201-250 Châu Âu, hạng 471 thế giới